§1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin stosuje się do zawierania umów internetowej sprzedaży towarów oferowanych przez: Velodrom Katowice s.c. NIP 6342997844 REGON  389093282 (zwaną dalej Sprzedawcą)

1.Za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://poland.velodrom.cc (dalej jako Sklep internetowy lub Sklep) oraz świadczenia usług elektronicznych w postaci prowadzenia Konta Klienta.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego http://poland.velodrom.cc jest:
Velodrom Katowice s.c. NIP 6342997844 REGON 389093282, Telefon: +48 573 743 437

2. Klientem sklepu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) Kodeksu cywilnego, posiadający/a zdolność do czynności prawnych. Klientem może zostać również podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W sytuacji dojścia do zawarcia umowy sprzedaży w zakresie towarów oferowanych w Sklepie, Klient staje się Kupującym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§3 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego Sklepu to:. komputer lub urządzenie mobilne z systemem co najmniej Windows XP i przeglądarką internetową co najmniej IE 7.x, Firefox, Opera, Safari, Chrome, zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Dla skutecznego złożenia przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy niezbędne jest zapoznanie się z i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Zapoznania się przez Klienta z Regulaminem Klient dokonuje się pośrednictwem strony internetowej Sklepu a sam fakt zapoznania się z Regulaminem potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia lub w trakcie rejestracji Konta. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia lub rejestracji konta uniemożliwia skorzystanie z możliwości zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawcy lub założenie Konta Klienta.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie go poprzez panel sklepu internetowego dostępny na stronie internetowej: http://poland.velodrom.cc

4. Aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym nie jest wymagane założenie Konta, natomiast niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji zamówienia jest podanie podstawowych danych (dane obowiązkowe), w tym danych osobowych i kontaktowych, umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru.

5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego Sprzedającego skompletować zamówienie, wskazać miejsce dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

6. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego Sprzedawcy w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu przycisku „Do kasy” Klient wskazuje miejsce (adres) dostawy Towaru. Po wybraniu opcji „Sposób płatności” Klient wybiera sposób zapłaty.

7. Aż do momentu naciśnięcia na przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość zmiany zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru (ilości sztuk), sposobu płatności, miejsca dostawy etc. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

8. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedającego z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku dostępności towaru Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i ma prawo wybrać jedną spośród następujących opcji:

a) anulowanie złożonego zamówienia,
b) wyrażenie zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia,
c) częściowe zrealizowanie zamówienia.

9. Wszystkie ceny towarów wyrażone są w złotych polskich (PLN). Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki towaru. Koszty dostawy zamówionego towaru określane są po wyborze sposobu wysyłki. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia, jak i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

10. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

11. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia, w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania Towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Zmiana cen lub zakresu oferty nie dotyczy zamówień złożonych przez Klienta i potwierdzonych przez Sprzedawcę przed momentem dokonania (wprowadzenia) zmiany.

13. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zamówionego towaru bez wad.

14. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu jest Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia lub w drodze rejestracji Konta swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 

15. Oferta promocyjna polegająca na udzieleniu zniżki na pierwsze zamówienie, po wcześniejszym zapisaniu się do newslettera, obowiązuje jedynie na produkty nieprzecenione, wyłączone z niej są również produkty elektroniczne marki Wahoo.

§4 REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Drodzy klienci, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych naszego sklepu. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celach bezpośrednio związanych z realizacja zamówień, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Klient może dokonywać zakupów za pośrednictwem Konta Klienta lub poprzez formularz zamówienia. Zarejestrowanie Konta Klienta („Konto”) w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu poczty elektronicznej (adresu email) oraz hasła. W celu dokonania i zakończenia rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia Konta, realizacji i obsługi zamówień jak i dla celów prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Po wypełnieniu formularza rejestracji, w celu wyrażenia zgody na założenie Konta, Klient winien wcisnąć przycisk „Zarejestruj się”.

Po wykonaniu przez Klienta czynności opisanych w ust 1 powyżej, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres email), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta w Sklepie Internetowym. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta. Usługa w tym zakresie świadczona jest przez Sprzedawcę na rzecz zarejestrowanego Klienta nieodpłatnie i na czas nieokreślony.

W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług poprzez zarejestrowanie Konta w Sklepie internetowym Sprzedawcy Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług i prowadzenia Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w ten sposób że: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: katowive@velodrom.cc prześlę Sprzedawcy wypowiedzenie, lub też prześle je w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług i prowadzenie Konta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w tym m.in. z powodu:

-korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
-korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich
-korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w tym w szczególności w przypadku próby przełamania jego zabezpieczeń,
-przesyłania lub umieszczania przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług i Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta będzie skutkowało trwałym zablokowaniem i usunięciem Konta.

§5 PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA.

1. Płatność za złożone zamówienia może być zrealizowana w jeden z następujących sposobów:

– przelewem tradycyjnym na wskazane konto (przedpłata),
– przelewem natychmiastowym online – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.,
– poprzez sprzedaż ratalną Credit Agricole, 
– płatność gotówką lub kartą w przypadku odbioru osobistego.

2. Warunkiem realizacji zamówień, dla których kupujący wybrał opcje przedpłaty jest zaksięgowanie wpłaty na koncie, lub subkoncie firmy Velodrom Katowice s.c., właściciela sklepu http://poland.velodrom.cc przed wysyłką zamówionego Towaru.

3. Klienci dokonujący zakupów w sklepie http://poland.velodrom.cc wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

4. Towar wysyłany jest do Kupującego wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, a czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od chwili potwierdzenia zamówienia.

5. Towar wysyłany jest za pośrednictwem INPOST lub innej firmy oferującej usługi kurierskie.

6. Koszt wysyłki pokrywa Klient i zależny jest on od wyboru formy dostawy i rodzaju płatności.

7. Wraz z towarem dostarczany jest paragon fiskalny.

§6 PRAWO OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zakupionego towaru.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może złożyć na formularzu zwrotu, który następnie należy wydrukować, uzupełnić i umieścić w przesyłce zwrotnej wraz z dowodem zakupu.

3. W przypadku jednorazowego zamówienia wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od odbioru ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie, umowę tę uważana jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Aby odstąpić od umowy należy w terminie 14 dni od daty odebrania zakupionego towaru przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu (z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru zamówienia oraz danych niezbędnych do dokonania zwrotu ceny zakupu) wraz z towarem, na adres:

Velodrom Katowice s.c.
ul. Kępowa 45
40-583 Katowice

6. Zwrot ceny dokonywany jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. Sprzedawca zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru. Koszt zwrotu towaru pokrywa Konsument jako strona odstępująca od umowy.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. W przypadku zwrotu całkowitego, tj wszystkich produktów z zamówienia, sprzedający oczekuje paczki zawierającej również przedmioty które klient otrzymał jako gratis, inaczej ich wartość zostanie odliczona od wartości zwrotu. 

10. W przypadku zakwalifikowania się zamówienia do darmowej przesyłki a następnie zwrotu całkowitego, tj wszystkich produktów z zamówienia, sprzedający odlicza wartość wykonanej do klienta przesyłki.

11. W przypadku kiedy klient chce odstąpić od zamówienia które nie zostało wysłane a jest już opłacone przy pomocy firmy pośredniczącej w płatnościach online, sprzedający zmuszony jest potrącić 2% kwoty zwrotu na poczet opłaty którą pobrała już w/w pośrednicząca firma.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi – konsumentowim. in. w odniesieniu do umów:

1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§7 REKLAMACJE i GWARANCJE

1. Na Towary zakupione w sklepie internetowym http://poland.velodrom.cc udzielana jest gwarancja producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązująca na terenie Polski. W takim przypadku okres obowiązywania gwarancji i jej warunki określa dokument gwarancyjny, który jest doręczany Klienta wraz z towarem lub odpowiednie dane w tym zakresie znajdują się w opisie Towaru.

2. W razie wykrycia wady nabytego towaru, w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, Klienta winien skontaktować się ze sklepem poprzez e–mail: katowice@velodrom.cc lub na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu.

3. Rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b) wskazanie żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c) podania danych kontaktowych składającego reklamację

co ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi te nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klienta zostanie poinformowany na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji.

5. Zwrot płatności w przypadku uznania reklamacji zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§8 POZASĄDOWE SPOSOBY REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne i obie strony muszą wyrazić zgodę na takie postępowanie.

3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek–w zależności od rodzaju postępowania -wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.

4. Stosowne informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

5. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Stosownej pomocy prawnej w sprawie oceny sporu między Konsumentem a Sprzedającym, udzielają również Studenckie Poradnie Prawne działające przy Wydziałach Prawa uczelni wyższych.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie Internetowym Sprzedającego są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

2. Sprzedający może dokonywać zmiany niniejszego Regulaminu o czym każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres email), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej wskazanie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu o braku akceptacji zmian.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego http://poland.velodrom.cc w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Klienta. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z (pod)strony „Regulamin”.

4. Wszystkie znaki towarowe oraz inne zarejestrowane oznaczenia użyte przez sklep http://poland.velodrom.cc są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i pozostają własnością podmiotów uprawnionych.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa powszechnego.